Wijziging partneralimentatie

Andere nieuwsberichten

Wijziging partneralimentatie – Wat staat u te wachten op 1 januari 2020?

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de Wet Herziening Partneralimentatie van kracht. In deze blog leg ik uit wat deze wet inhoudt, voor wie deze van toepassing is en wat het betekent voor partneralimentatie die reeds lopen.

 

Wat houdt deze wet in?

De initiatiefnemers van het wetsvoorstel zijn van mening dat de huidige samenleving vraagt om een nieuwe benadering en moet aansluiten bij de opvatting dat de zelfstandigheid van de beide partners met nagenoeg gelijke kansen op de arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden binnen korte tijd op eigen benen moet kunnen staan.

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de nieuwe wet partneralimentatie in werking waarbij de duur van de partneralimentatie wordt verkort tot maximaal vijf jaar.

Daarop zijn drie uitzonderingen gemaakt:

  1. Indien de duur van het huwelijk langer is dan vijftien jaar en op het tijdstip van het verzoek echtscheiding de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de AOW leeftijd, dan eindigt de alimentatie op het moment dat die AOW leeftijd is bereikt.
  2. Personen die op of voor 1 januari 1970 zijn geboren en een huwelijk hebben van vijftien jaar of langer, krijgen een aanspraak van tien jaar op alimentatie.
  3. De alimentatietermijn eindigt niet eerder dan op het tijdstip waarop de uit het huwelijk geboren kinderen de leeftijd van twaalf jaren hebben bereikt.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de rechter als er een onredelijke situatie ontstaat door toepassing van deze hoofdregels, de rechter op verzoek een termijn kan vaststellen of de termijn kan verlengen. De rechter stelt echter strenge eisen aan deze verlenging en in de praktijk wordt een beroep op verlenging in de vaak niet gehonoreerd.

 

Voor wie is deze wet van toepassing?

De alimentatiebetalers hebben de laatste jaren uitgezien naar de nieuwe wet in de hoop eindelijk verlost te worden van de verplichting om twaalf jaar partneralimentatie te betalen. Deze betalers worden met de nieuwe wet teleurgesteld, want voor hun verandert er niets.

Anders gezegd, de wet heeft geen gevolgen voor bestaande alimentatieverplichtingen. Ook procedures die voor de inwerkingtreding van de wet starten blijven onder de oude regeling vallen.

Dit betekent dat de wet de komende tijd alleen gevolgen heeft voor verzoeken om partneralimentatie die na 1 januari 2020 worden ingediend.