transitievergoeding

Andere nieuwsberichten

Wab: de transitievergoeding anno 2020

Sinds de invoering van de Wwz hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding bij ontslag. De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de werknemer met behulp van de hiermee gemoeide financiële middelen in staat te stellen de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken.

De werkgever is een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd. Deze plicht vloeit voort uit de zorgplicht die de werkgever heeft in het kader van goed werkgeverschap, ook bij ontslag. Deze zorgplicht op grond van de Wwz strekt echter niet zo ver dat de werkgever ook verplicht is een vergoeding te betalen voor dienstverbanden die korter hebben geduurd dan 24 maanden.

Met de komst van Wab op 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding gewijzigd. De wijzigingen zien op het recht op en de opbouw van de transitievergoeding.

 

Berekeningswijze transitievergoeding

Ten eerste wordt het recht op de transitievergoeding gewijzigd. Dit betekent dat iedere werknemer, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst, aanspraak kan maken op een transitievergoeding, indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of niet voortgezet door de werkgever.

 

Hoogte van de transitievergoeding: 1/3 maandsalaris per dienstjaar

De transitievergoeding zal voortaan een derde maandsalaris per dienstjaar gaan bedragen.

Het maandsalaris is een optelsom van het basis bruto maandsalaris plus vakantietoeslag. Ook bonussen, winstuitkeringen en (variabele) eindejaarsuitkeringen tellen mee.

Daarnaast zal de transitievergoeding naar evenredigheid verschuldigd zijn indien de arbeidsovereenkomst korter dan een kalenderjaar heeft geduurd.

De hoogte van de transitievergoeding zal naar rato berekend worden. De transitievergoeding bedraagt dan 2,78% van het jaarsalaris (jaarsalaris x 1/3: 12 maanden = 1/36e van het jaarsalaris). Indien de arbeidsovereenkomst korter heeft geduurd dan een jaar dient 2,78% van het feitelijk betaalde salaris te worden betaald. In dit geval dient uit te worden gegaan van het laatstgenoten loon.

 

Opbouw

Ten tweede wordt de opbouw van de transitievergoeding gewijzigd. De verhoging van de transitievergoeding nadat de arbeidsovereenkomst tien jaar heeft geduurd wordt afgeschaft. Voor de komst van de Wab kon je voor ieder dienstjaar dat je langer dan tien jaar had gewerkt, aanspraak maken op ½ maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Nu, zal ook na het tiende dienstjaar de transitievergoeding dus een derde maandsalaris per dienstjaar gaan bedragen.

 

Compensatie transitievergoeding

Voor kleine werkgevers is het mogelijk om compensatie bij het UWV aan te vragen voor de verschuldigde transitievergoeding bij ontslag als gevolg van bedrijfsbeëindiging wegens het bereiken van de aow-gerechtigde leeftijd, ziekte of overlijden van de werkgever. Er dient voldaan te zijn aan de navolgende eisen:

  • Vast staat dat het vervallen van arbeidsplaatsen het gevolg is van beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming.
  • Het moet gaan om een ‘kleine’ werkgever. Hiervan is sprake indien er minder dat 25 werknemers in dienst waren op 1 januari van het kalenderjaar waarin het verzoek is ingediend voor het verkrijgen van toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Uitzendkrachten of payrollwerknemers die ter beschikking zijn gesteld, tellen niet mee.
  • Indien het verzoek wordt gedaan wegens pensionering van de kleine werkgever, dient de werkgever de pensioengerechtigde leeftijd te hebben bereikt, of te bereiken binnen zes maanden nadat het verzoek is ingediend voor het verkrijgen van toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen.
  •  Indien het verzoek wordt gedaan in verband met ziekte van de werkgever, dient de werkgever dusdanig ziek te zijn dat niet te verwachten is dat hij zijn werkzaamheden redelijkerwijs kan of, indien de werkzaamheden van de onderneming reeds beëindigd zijn, had kunnen voortzetten binnen een periode van zes maanden nadat een bedrijfsarts hierover geadviseerd heeft.
  • De transitievergoeding was verschuldigd in verband met het eindigen van een arbeidsovereenkomst in een periode van:
    • zes maanden voorafgaand aan het verzoek om de toestemming of de ontbinding;
    • negen maanden na de verleende toestemming of inwilliging van het verzoek om ontbinding.